• 0 Items - 0,00
  • Brak produktów w koszu

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: mando.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.
  2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
  3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest: Wydawnictwo WAM z siedzibą w 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26, zarejestrowane pod numerem NIP: 6760077796, REGON: 040020141, telefon kontaktowy: +48 12 629 32 60, poczta elektroniczna: [email protected]
  4. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
  5. Dane osobowe Klientów korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminu Sklepu internetowego (w tym celu Klient zaznacza odpowiednie checkboxy znajdujące się na stronie Sklepu internetowego, kierując się komunikatami, które pojawiają się na stronie Sklepu).
  6. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim oraz że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
  7. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Administrator zawsze w jasny sposób stara się poinformować o danych, które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuj, jaką zapewnia ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
  8. Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.
  9. Administrator Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami i politykami prywatności oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.
  10. Wszystkie słowa i wyrażenia, które występują w niniejszym dokumencie i rozpoczynają się dużą literą (np. Sprzedawca, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
  11. Polityka prywatności ma na celu określenie działań, które są podejmowane przez Administratora w zakresie danych osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych ze Sklepem internetowym usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Klientów do wykonywania określonych czynności, takich jak: zakładanie Konta, składanie Zamówienia czy też wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu internetowego.
 2. Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych
  1. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego są zbierane przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności sklepu internetowego: Formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter, Formularza zamówienia, danych podanych na Koncie Klienta, danych logowania i danych przy rejestracji.
  2. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu internetowego danych w następujących celach:
   1. złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
   2. zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
   3. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
   4. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
   5. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu,
   6. monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
   7. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
   8. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
   9. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,
   10. wysyłki newslettera,
   11. dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.
  4. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
  5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
   1. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
   2. imię i nazwisko,
   3. nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
   4. NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
   5. adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
   6. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
   7. numer telefonu.
  6. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.
  7. W związku z możliwością założenia Konta oraz rejestracji w Sklepie internetowym, Administrator informuje, iż Klienci, którzy będą zakładać Konto mogą zostać zobowiązani do podania danych, takich jak: numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), oraz login (e-mail) i hasło.
  8. W ramach Sklepu internetowego, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia Kontaktu z Klientem, przesyłania wiadomości czy też danych związanych z płatnościami.
  9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Sklepu internetowego.
  10. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.
  11. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego:
   1. Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi, który realizuje przesyłki na zlecenie Administratora – w przypadku Klienta korzystającego w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
   2. Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi, który obsługuje płatności elektroniczne w sklepie internetowym – w przypadku Klienta korzystającego w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  12. W celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości oraz efektywności świadczonych usług przez Sklep internetowy lub inne wymienione podmioty lub w celu udziału w badaniach naukowych, Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu internetowego.
  13. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
   1. IDEOFORCE, ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP: 521 355 84 67, REGON: 142314435, KRS: 0000351872 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest sklep,
   2. NOMINO Sp. z o.o., ul. Handlowa 2A, 36-100 Kolbuszowa, KRS: 0000423666, NIP: 8141683620 – w celu świadczenia usług informatycznych,
   3. PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495 – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar,
   4. PayPal POLSKA SP. Z O.O., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, KRS: 0000289372, NIP: 5252406419 – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar,
   5. FEDEX EXPRESS POLSKA Sp. Z.O.O., Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, KRS: 00000037973, NIP: 5250007313 – w celu realizacji dostawy Towaru,
   6. POCZTA POLSKA S.A. ul. Rodziny hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, KRS: 0000334972, NIP: 5250007313 – w celu realizacji dostawy Towaru,
   7. INPOST PACZKOMATY SP. Z O.O. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, KRS: 0000255841, NIP: 6792895061 – w celu realizacji dostawy Towaru,
   8. FRESHMAIL Sp. z o.o., al. 29 Listopada 155 C, 31-406 Kraków, KRS: 0000497051, NIP: 6751496393 – w celu realizacji usług e-mailingu,
   9. CENEO.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928, NIP 5252674781 –  w celu przystąpienia do Programu Zaufane Opinie Ceneo.pl.
  14. Stosowane przez Administratora technologie śledzące działania podejmowane przez Klienta na stronie Sklepu internetowego:
   1. Google Analytics – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu,
   2. E-commerce Analytics – w celu analizy sprzedaży,
   3. Google Ads – w celu wykorzystania funkcji remarketingu Google Analytics,
   4. SaveCart – w celu badania zachowań i dostosowania oferty promocyjnej,
   5. Facebook Pixel – w celu dokonywania pomiaru i optymalizacji kampanii marketingowych,
   6. Hotjar – w celu optymalizacji działania strony internetowej.
 3. Polityka Cookies
  1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
  2. W ramach Sklepu internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
   1. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
   2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
   3. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika,
   4. „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez Użytkowników,
   5. „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Sklepu internetowego.
  3. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu:
   1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, w tym Google Analytics, Facebook Pixel.
  4. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego i jego Użytkownikom. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.
  5. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.
  6. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, do czego Klient jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
  7. Klient, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient.
  8. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.
  9. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.
  10. Niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Sklepu internetowego mogą umożliwiać Użytkownikom wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie przez nich danych na potrzeby reklam, które bazują na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.
 4. Prawa i obowiązki
  1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
  2. Klient, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
  3. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.
  5. Administrator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych oraz nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów bez zgody zainteresowanych podmiotom , które nie są powiązane, chyba że zachodzą poniższe okoliczności:
   1. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystania danych osobowych, które są przetwarzane w imieniu Sklepu internetowego, a wszystkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,
   2. Administrator ma prawo do udostępniania danych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.
  6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji usługi, poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu zaproponowanych przez Administratora, m.in. Formularzu kontaktowym, Formularzu rejestracyjnym czy też w Formularzu zapisu na Newsletter.
  7. Klient może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzach dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
  8. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do edycji, wglądu oraz do usuwania wszelkich podanych przez siebie danych.
  9. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w sklepie Internetowym są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Sklepie internetowym, mają prawo żądać usunięcia danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych.
  10. Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w terminie 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, usuwa dane Klienta z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
  11. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.
  12. Dane osobowe, które są gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki Towarów), które są świadczone przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.
  13. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
 5. Zmiany Polityki Prywatności
  1. Oferta Sklepu internetowego może w przyszłości ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
  3. O wszelkich zmianach Sklep będzie informować Klientów w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Sklepu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
  4. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
  5. Obecna Polityki prywatności obowiązuje od dnia 05 czerwca 2018 roku.